72. Занимательная физика в картинках

.

Занимательная физика в картинках

Так уж устроен человек, что постигать что-то новое ему проще всего, если его увлечь. Это справедливо как для взрослых, так и для детей, единственная принципиальная разница между которыми состоит, пожалуй, в том, что если социально зрелые люди способны делать что-то через «не хочу», то ребенок забрасывает любое занятие, как только теряет к нему интерес. Может быть, именно поэтому многим детям так непросто приходится в школе, где, наряду с любимыми предметами, нужно корпеть и над теми, к которым душа не лежит.

Аса ??рметті ФИЗИКА п?ніні? ?стаздары, мен сізге ФИЗИКА п?нінен 7-11 сынып?а дейінгі барлы? саба? жоспарын электронды? т?рде дайындап ?ойдым, мен оны сізге бар бол?аны бірнеше минутта сіз к?рсеткен электронды? пошта менкен-жай?а жолдап бере аламын. Ол ?шін сіз ма?ан тиісті сомада?ы а?шасын т?лесе?із бол?аны.

Сонымен 7-11 сынып?а дейінгі барлы? саба? жоспарлары бар бол?аны 5 мы? те?ге.

А?ша т?леуді? 2 т?рлі жолы бар:

1. Сіді? ?ала?ызда немесе аудан орталы?ында Халы? Народный банкты? б?лімшесі болса, сол жерге ?зі?ізбен бірге жеке ку?лігі?ізді ж?не РНН-ді алып барып, мына есепшот?а 4402 5735 0598 9030 тиісті а?шаны аударасыз, немесе бас?а банктерді? банкоматтарын пайдаланып аудару?а да болады, аударып бол?ан со? мені? телефоныма 8778-480-1995 а?ша аудар?аны?ыз туралы хабарлайсыз.

2. Ал ?шінші ?діс QIWI т?лем ?абылдау терминалдары ар?ылы а?ша аудара аласыз. Ол ?шін т?мендегі ?рекетті орындайсыз:

1 ?ызметтерге т?лем жасауды Оплата услуг та?дайсыз

?рине біз ?мір с?ріп отыр?ан мына ?о?амда адал адамдармен ?оса алая?, алдамкостерді? де ?мір с?ретіндігін ескерсек, сіз ма?ан сенбеуі?ізде ?бден м?мкін, біра? сізге мынаны ескерткім келеді, егер мен сізді алдасам, мен к?рсеткен жа?а?ы есепшот бойынша ж?не осы сайтта?ы мен туралы деректер негізінде, мені кез келген уа?ытта жауап?а тарта аласыз. ??дай одан са?тасын жа?а?ы есепшотта мен туралы а?парат банкте са?тал?ан, сонды?тан ол жа?ынан ала?дама?ыз. ?осымша с?ра?тар бойынша 8778-480-1995 номеріне хабарласып ауызба-ауыз с?йлесуі?ізге болады.

Егер саба? жоспарыны? ?лгісін к?ргі?із келсе т?мендегі кнопканы басы?ыз.