Интегральные уравнения и вариационное исчисление

.

??рметті сайт ?олданушылары!Физика ?леміне ?ош келді?із! Тthumb| Физика к?не грекше: ????? таби?ат зат ?лемді, ж?не оны? ?оз?алысын зерттейтін ?ылым. Б?л ж?нінде физика к?ш, энергия, масса, о?тама т.б. сия?ты т?жырымдамалармен ш??ылданады.Физика п?ні Физиканы? негізгі ма?саты — таби?атта болып жат?ан ?р т?рлі физикалы? ??былыстарды зерттеп, оларды ?зара байланыстыратын за?дарды ашу. Мысалы, денені? жерге ??лап т?суі Жерді? оны ?зіне тартуына байланысты туындайды. Жылды? т?рт мезгіліні? ?ыс, к?ктем, жаз, к?з ауысуы Жерді? К?нді айнала эллипс бойымен ?оз?алуы ар?ылы т?сіндіріледі. Б?л мысалда т?рт т?рлі таби?ат ??былыстары денені? ??лауы, Жерді? тартуы, жыл мезгілдеріні? ауысуы, Жерді? Кунді айнала ?оз?алуы аталып отыр. Осындай ??былыстарды? арасында?ы байланыстарды зерттей келе, физикада Ньютон за?дары, астрономияда Кеплер за?дары ашылды. Осылайша таби?ат ??былыстары арасында?ы байланыстарды табу ар?ылы физика за?дары ашылады. Физиканы? ?ылыми тілін игеріп, за?дарын о?ып ?йрену ?шін ?олданылатын арнайы с?здерді терминдер деп атайды. Мысалы, жол, жылдамды?, куиі сия?ты с?здер физика тілінде жиі ?олданылатын терминдер болып табылады. Физикалы? ??былыстар мен за?дылы?тарды? ма?ынасын тере? ашып беретін арнайы терминдер физикалы? ??ымдар деп аталады. Мысалы, физикада материя, дене, зат сия?ты ??ымдар жиі ?олданылады. ?лемде не бар болса, соны? б?рі материя деп аталады. Мысалы, материя?а ?сімдіктер мен жануарлар, Ай мен К?н, ж?лдыздар мен планеталар, сондай-а? жары? ж?не бас?а да с?улелер жатады. Ке?істікте белгілі пішіні ж?не на?ты к?лемі бар жеке т?р?ан н?рсе дене деп аталады. Мысалы, Ай, ?асы?, ?шіргіш, ?стел, суды? тамшысы денелер болып табылады. Дене белгілі бір заттардан т?рады. Денені? шы?у таби?атын ж?не сапалы? ?асиеттерін сипаттайтын материя т?рін зат деп айтады. Мысалы, зат?а к?міс, су ж?не ауа жатады. ?стел — дене болса, оны ??райтын а?аш — зат. Шеге — дене, шегені ??райтын темір — зат. А?аш та, темір де денені? сапалы? ?асиеттерін сипаттайды. Дене бір ?ана заттан т?зілуі м?мкін. Мысалы, су, оны? буы ж?не м?з — б?ларды? барлы?ы да бір ?ана заттан т?рады. Алайда, бір тамшы су мен м?з кесегі дене деп ?арастырылады да, бу тек зат болып есептеледі. ?йткені буды? денеге т?н на?ты к?лемі ж?не пішіні жо?. Ж алпы ма?ынасы бойынша физика таби?атты? негізгі іргелі ?арым-?атынастарын, за?дылы?тарын зерттейді. Физика ?ылымы е? жалпы ж?не негізгі болатын, затты ?лемні? к?йін, ?згеруін ж?не ??рылымын аны?тайтын жаратылыстану б?лімі болып келеді. Кейбір ?асиеттер барлы? материялды? ж?йелер ?шін бірдей болады, мысалы, энергияны? са?талуы оларды физикалы? за?дылы? деп атайды. Кейде физиканы іргелі ?ылым деп те атайды, себебі бас?а жаратылыстану ?ылымдары биология, геология, химия ж?не т.б. тек ?ана затты? ж?йелерді?, физикалы? за?дылы?тар?а ба?ынатын, кейбір таптарын ?ана сипаттайды. Мысалы, химия молекулалар мен олардан ??рал?ан заттегілерді зерттейді. Ал заттегілерді? физикалы?-химиялы? ?асиеттері, термодинамика, электромагнетизм ж?не квантты? физика сия?ты физика б?лімдері сипаттайтын, атомдар мен молекулаларды? физикалы? ?асиеттерімен аны?талады. Физика математикамен ты?ыз байланыста математика физикалы? за?дылы?тарды д?л ?рнектеуге болатын ??рал болып табылады. Физикалы? теориялар ?р?ашан дерлік математикалы? ?рнектермен сипатталады, оны? ?стіне физика бас?а ?ылымдар?а ?ара?анда математиканы? ?лде?айда к?рделі б?лімдерін пайдаланады. Ж?не керісінше, физикалы? теория м??тажды?тары математиканы? к?п салаларыны? дамуына ?кеп со?ты. ФизикаЗначение слова Физика по Ефремовой:3. разг. Учебник, излагающий содержание данного учебного предмета.Физика в Энциклопедическом словаре:Физика — греч. ta physika — от physis — природа , наука о природе,изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие свойства материальногомира. По изучаемым объектам физика подразделяется на физику элементарныхчастиц, атомных ядер, атомов, молекул, твердого тела, плазмы и т. д. Косновным разделам теоретической физики относятся: механика,электродинамика, оптика, термодинамика, статистическая физика, теорияотносительности, квантовая механика, квантовая теория поля. Физика началаразвиваться еще до н. э. Демокрит, Архимед и др. в 17 в. создаетсяклассическая механика И. Ньютон к кон. 19 в. было в основном завершеноформирование классической физики. В нач. 20 в. в физике происходитреволюция, она становится квантовой М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор . В20-е гг. была разработана квантовая механика — последовательная теориядвижения микрочастиц Л. де Бройль, Э. Шредингер, В. Гейзенберг, В. Паули,П. Дирак . Одновременно в нач. 20 в. появилось новое учение опространстве и времени — теория относительности А. Эйнштейн , физикаделается релятивистской. Во 2-й пол. 20 в. происходит дальнейшеесущественное преобразование физики, связанное с познанием структурыатомного ядра, свойств элементарных частиц Э. Ферми, Р. Фейнман, М.Гелл-Ман и др. , конденсированных сред Д. Бардин, Л. Д. Ландау, И. Н.Боголюбов и др. . Физика стала источником новых идей, преобразовавшихсовременную технику: ядерная энергетика Н. В. Курчатов , квантоваяэлектроника Н. Г. Басов, А. М. Прохоров и Ч. Таунс , микроэлектроника,радиолокация и др. возникли и развились в результате достижений физики.Значение слова Физика по словарю Ушакова:ФИЗИКАфизики, ж. греч. physike . 1. только ед. Основная наука естествознания о формах движения материи, ее свойствах и о явлениях неорганической природы, состоящая из ряда дисциплин механика, термодинамика, оптика, акустика, электромагнетизм и т. д. . Теоретическая физика. Прикладная физика. Молекулярная физика. 2. Лицо, физиономия простореч. вульг. . Он закричал: Эй, гляди, математик, не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики . Лесков.Значение слова Физика по словарю Даля:Физикаж. греч. наука о природе, о законах и явлениях ее: обычно разумеют природу безорудную, мертвую. Физические силы природы, противопол. химические, а более органические это: тяготенье тел, притяженье плоскостей, явления света,